grafika przedstawiająca otwartą cyfrową księgę jaskrawo niebieskiego koloru grafika przedstawiająca otwartą cyfrową księgę jaskrawo niebieskiego koloru

DOKUMENTY

R O D O


RODO W NASZEJ BIBLIOTECEDane Kontaktowe

Administrator Danych Osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

kontakt email: dyrektorgbp@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych

Pani
Anna Pogorzelska

kontakt email: rodoanka@gmail.comKLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem,
  ul. Spółdzielcza 1, 06-408 Krasne z filią w Zielonej : Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem Filia w Zielonej, Zielona 24, 06-408 Krasne
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Pogorzelską możliwy jest pod adresem email: rodoanka@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, realizacji świadczonych przez nas usług w zakresie organizacji zajęć i przedsięwzięć kulturalnych (w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości przed wykonaniem usługi, prowadzenia i przechowywania dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.
 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności jak również realizacji praw naszych czytelników Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie biblioteką,
 5. W przypadku subskrypcji (kliknięcia „LUBIĘ TO”) profilu Biblioteki na portalu Facebook, dane takie jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki internetowej zostaną automatycznie przekazane do współadministratora jakim w tym przypadku jest Facebook.
 6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w sporządzonej przez nas dokumentacji i przetwarzane w celudochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 7. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości czytelnika z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji naszej usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. W przypadku podania nam numeru telefonu czy adresu e-mail, które odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi
 8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprosto wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu OchronyDanych.


Pobierz dokument w wersji (doc)
KLAUZULA INFORMACYJNA ART.13 0.044 MB


Pobierz dokument w wersji (pdf)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 1.MBNasi partnerzy