Deklaracja dostępnościGminna Biblioteka Publiczna w Krasnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.


  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-20.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że - pomimo starań redaktorów serwisu - pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

  • Treści pochodzą z różnych źródeł.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Filmy nie posiadają tłumaczenia na język migowy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dariusz Bartkowicz, infrormatykgbp@gmail.com


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : 23 6710217.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektonicznaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASNEM

Dostępność wejścia do budynku


Do budynku można wejść przez dwa wejścia - od drogi głównej, wejście obok wejscia do szkoły podstawowej oraz z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście od strony parkingu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od prawej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na parterze Dltego dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia są dostępne.


Dostępność korytarzy, schodów i wind


W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych


W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.


Wstęp z psem asystującym


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Usługa tłumacza migowego


Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasnem przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.


Dodatkowe


W wypożyczalni udostępnione są książki z większą czcionką, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku.


FILIA W ZIELONEJ


Biblioteka mieści się na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Wejście do biblioteki znajduje się, po wejsciu do budynku, po lewej stronie.


Dostępność wejścia do budynku


Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości nie jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych


Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


Wstęp z psem asystującym


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Usługa tłumacza migowego


Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasnem przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.


  • Data publikacji: 20.02.2021
  • Data modyfikacji: 20.02.2023
  • Autor: Dariusz Bartkowicz
  • Liczba wyświetleń:100