Statut prawny

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

UCHWAŁA NR III/18/2020
RADY GMINY KRASNE

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KrasnemNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.194), oraz art.11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) Rada Gminy Uchwala, co następuje:


§ 1


Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr VII/25/2001 Rady Gminy w Krasnem z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Jarosław Falkowski

Pobierz dokument w wersji (pdf)
STATUT GBP W KRASNEM Z DNIA 29 MAJA 2020 r. 195.4 kB
  • Data publikacji: 20.02.2021
  • Data modyfikacji: 20.02.2023
  • Autor: Dariusz Bartkowicz
  • Liczba wyświetleń:100